കല്യാണം കഴിഞ്ഞേ ശ്രീജിവിന്റെ ബോഡിയെത്താവൂ എന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു’

കല്യാണം കഴിഞ്ഞേ ശ്രീജിവിന്റെ ബോഡിയെത്താവൂ എന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് നിര്‍… source